کالای فیزیکی

چهل جرعه معرفت

چهل جرعه معرفت

چهل جرعه معرفت

۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مجموعه حاضر چهل جرعه گوارای آب حیات بر گرفته از کوثر آیات و روایات در زمینه «توحید» و «عرفان» است. «چیستی خداوند عزوجل»، «معنای وحدت وجود» و «محصول و نتیجه عرفان شیعی فقاهتی» از منظر آیات و روایات بررسی شده و «کیفیت ربط خالق و مخلوق» و «خدایی شدن» تبیین شده است. این مجموعه به صورت یک شبکه‌ی به هم پیوسته براساس منطق برنامه‌ریزی، گردآوری و ترجمه بلاغی شده است.