کالای فیزیکی

الگوریتم اجتهاد (جلد دوم)

الگوریتم اجتهاد (جلد دوم)

الگوریتم اجتهاد (جلد دوم)

۲۸۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جلد دوم الگوریتم اجتهاد

توضیحات:

در این کتاب، مرحله بعدیِ فرآیند استنباط، که الگوریتم »استظهار مدلول ادلۀ انفرادی« است با ذکر مبانی و روش و شاخصها و مراحل، ارائه خواهد شد.

روش شناسی استنباط فقهی درمرحله دوم

بخش اول:

نظریه های پشتیبان و ابزارهای الزم برای استظهار:

-چیستی زبان، معنا، پیام، دلالت، وضع، حمل، متن، تفسیر متن

-ابزار اصل یاب، محدوده باب، زمینه یاب، قرینه یاب، اختلال یاب، اصول لفظیه، تحلیل محتوا، برنامه نویسی

بخش دوم:

عملیات اجرایی استظهار از ادله:

-چگونگی تشخیص محدوده دلیل

-چگونگی تشخیص اجزاء و روابط درون متنی

-چگونگی تشخیص موضوع و متعلَّق موضوع

-چگونگی تشخیص قیود

-چگونگی تشخیص نوع حکم

-چگونگی تشخیص مناسبت حکم و موضوع و مناط حکم

-چگونگی تشخیص مدلول های التزامی، سیاق و مفاهیم