کالای فیزیکی

نان در اسلام

نان در اسلام

نان در اسلام

۹۵٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نان در اسلام

اسلام، دینی فراگیر برای همۀ عرصه های زندگی بشری و توانمند مدیریت تمدن جهانی است. اثبات این مدعا، نیازمندِ ذکر نمونه های عینی است. کتاب نان در اسلام، با واکاوی دیدگاه دین در چرخۀ مهم تولید تا مصرف نان، استراتژی اسام دربارۀ امنیت غذایی و مصرف، سرمایه گذاری، انتخاب دانه، تولید آرد و خمیر، اندازۀ نان و میزان حرارت را بیان کرده، و در پایان،
الگویی کارآمد را درای نباره پیشنهاد می کند.